Program Committee

Co-Chairmen of the Program Committee

   
Yasniy P. V. (Ukraine)
Kharchenko V.V (Ukraine)

Chairman of the Organizing Committee

   
Maruschak P.O. (Ukraine)

Scientific secretary

   
Okipnyi I.B. (Ukraine)

Members of the Program Committee

       
Azari Z. (France) Okrajni J. (Poland)
Andreikiv, O. (Ukraine) Nykyforchyn H. (Ukraine)
Bolshakov V. (Ukraine) Nazarchuk Z.T. (Ukraine)
Bobyr M.I. (Ukraine) Panasyuk V. (Ukraine)
Brezinova J. (Slovakia) Panin V. (Russia)
Gubeljak N. (Slovenia) Pluvinage G. (France)
Hutsaylyuk V. (Poland) Pokluda J. (Czech Republik)
Dietzel W. (Germany) Prentkovskis O. (Lithuania)
Zhuravkov М. (Belarus) Skalskyi V (Ukraine)
Carpinteri A. (Italy) Sedmak A. (Serbia)
Kushnir R. (Ukraine) Seweryn A. (Poland)
Krasowskii A. (Ukraine) Sosnovskiy L. (Belarus)
Kotrechko S. (Ukraine) Sulym H. (Ukraine)
Kryzhanivsky Ye. (Ukraine) Sniezek L. (Poland)
Lapusta Yu. (France) Toribio J. (Spain)
Toth L. (Hungary) Troitskyi V. (Ukraine)
Lobanov L. (Ukraine) Troshchenko V. (Ukraine)
Menou A. (Morocco) Fomichev P. (Ukraine)
    Bhaskar A. (GB)